ی صفحه 1

ی

(حر.) سی و دومین حرف از الفبای فارسی برابر با ۱۰ در حساب ابجد.

ی بابا

یأجوج

(یَ) [ ع. ] (اِ.) ۱- نام یکی از دو قبیلة وحشی ساکن در پشت کوه‌های قفقاز. ۲- کنایه از: انسان‌های وحشی.

یأس

(یَ) [ ع. ] (اِ.) ناامیدی، ناامید شدن.

یا

(حر رب.) به معنای ذیل آید: الف - ح رف ربط و عطف که معنای تردید یا اختیار را می‌رساند. ب - حرف شرط با فعل منفی آید و برای مفهوم مثبت آن فعل معنی ادات شرط دهد.

یا

یا درمان

یا سندی

یا علی