پ صفحه 1

پ

(حر.) سوّمین حرف از الفبای فارسی و از حروف صامت است.

پا

( اِ.) ۱- حریف در قمار و کارهای دیگر. ۲- عهده، ذمه.

پا

پا اردکی

پا انداختن

(اَ تَ) (مص ل.) جاکِشی کردن، واسطة عمل منافی عفت شدن.

پا بپا کردن

پا برجای

پا برجای

پا برجای