ه صفحه 5

هاروارد

هاروت

[ ع. ] (اِ.) نام فرشتة مغضوب خداوند که همراه فرشتة دیگر به نام ماروت در چاه بابل سرازیر آویخته شد.

هارون

[ ع. ] (ص. اِ.) ۱- پیک، قاصد. ۲- برادر حضرت موسی. ۳- نگهبان.

هاروهور

(رُ) (ص.) (عا.) سخت گرسنه.

هاری

(اِ.) مرضی است عفونی که عاملش ویروسی به نام فیلتران است.

هازل

(زِ) [ ع. ] (اِفا.) هزل گوینده ؛ مق. جدگو. بیهوده گوی.

هازیدن

(دَ) (مص م.) نگریستن، مراقب بودن.

هاژیدن

(دَ) (مص ل.)= هاژوییدن: متحیر شدن، درماندن.

هاس

(اِ.) هراس، بیم.