ل صفحه 1

ل

(حر.) بیست و هفتمین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد ۳۰ در حساب ابجد.

لئام

(لِ) [ ع. ] (ص.) جِ لئیم ؛ فرومایگان.

لئامت

(لِ مَ) [ ع. لا´مة ] (اِمص.) بخیلی، فرومایگی.

لؤلؤ

(لُ لُ) [ ع. ] (اِ.) مروارید؛ ج. لا´لی.

لؤم

(لُ) [ ع. ] ۱- (مص ل.) فرومایه شدن. ۲- (اِمص.) فرومایگی، پستی.

لئیم

(لَ) [ ع. ] (ص.) فرومایه، پست.

لئیم

لئیم

لا

لاتین