غ صفحه 1

غ

(حر.) بیست و دومین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد ۱۰۰۰ در حساب ابجد.

غائبانه

غائله

غائله

غائله را خاباندن

غائی

غائی

غاب

[ ع. ] (اِ.) جِ غابه ؛ بیشه‌ها، نیستان‌ها.

غاب کردن

(کَ دَ) (مص م.) خراب کردن.