ع صفحه 1

ع

عربی

عابث

(بِ) [ ع. ] ۱- (اِفا.) بازی کننده. ۲- (ص.) بیهوده.

عابد

(بِ) [ ع. ] (اِفا.) پرستنده، عبادت کننده.

عابد

عابد

عابدانه

عابر

(بِ) [ ع. ] (اِفا.) راهگذر، گذرنده. ج. عابرین.

عابر

عاتر

(تِ) [ ع. ] (ص فا.)شخص دارای خانواده.