ص صفحه 1

ص

صفت

ص شغل

صفت شغلی

ص فا

صفت فاعلی

ص لیا

صفت لیاقت

ص مر

صفت مرکب

ص مف

صفت مفعولی

صائم

صاب

[ ع. ] (اِ.) صبر زرد (گیا.).

صابر

(بِ) [ ع. ] (اِفا.) ۱- صبر کننده و بردبار. ۲- یکی از نام‌های خداوند متعال.