س صفحه 1

س

(حر.) حرف پانزدهم از الفبای فارسی، برابر با عدد ۶۰ در حساب ابجد.

سؤر

(سُ) [ ع. ] (اِ.) پس ماندة طعام و شراب.

سآمت

(سَ مَ) [ ع. سآمة ] (اِمص.) دلتنگی، ملامت.

سئوال

سئوال برانگیز

سئوال شدن

سئوال کردن

سئول

سا

(اِ.) نوعی پارچه لطیف گرانبها.