ز صفحه 1

ز

(حر.) سیزدهمین حرف از الفبای فارسی که در حساب ابجد برابر با عدد ۷ می‌باشد.

زئولوژی

(زُ ئُ لُ) [ فر. ] (اِمر.) حیوان شناسی، جانورشناسی.

زائد

زائده

زائر

زائل

زائل شدن

زائل کردن

زائو

(ص فا.) (عا.) زن تازه زایمان کرده.