خ صفحه 9

خاردار

خاردار

خاردار

خارداری

خارستان

(رِ) (اِمر.) جای پرخار، خارسان.

خارسران

خارش

(رِ) ۱- (اِمص.) خاریدن. ۲- (اِ.) گر، بیماری پوستی که با خارش همراه است.

خارش کردن

خارشتر

(شُ تُ) (اِمر.) گیاهی است خاردار با گل‌های خوشه‌ای به رنگ سرخ یا سفید و برگ‌های کرکدار، عرق آن برای شستشوی کلیه مفید است.