خ صفحه 7

خارپشت

(پُ) (اِمر.) جوجه تیغی.

خارپشت

خارتوت

خارج

(رِ) [ ع. ] ۱- (اِفا.) خروج کننده. ۲- (اِ.) بیرون، ظاهر چیزی.

خارج

خارج از

خارج از موزوء

خارج از نزاکت

خارج خواندن

(~. دَ) [ ع - فا. ] (مص ل.) خارج شدن خواننده از آهنگ موسیقی.