خ صفحه 4

خاج از قاعده

خاج شویان

خاجدیس

خاجی

خاچیکیان

خاخام

[ عبر. ] (اِ.) عنوان پیشوایان دینی یهود؛ ربانی.

خاد

(اِ.) زغن.

خادر

(دِ) [ ع. ] (ص.) ۱- پرده نشین. ۲- سست، کسل. ۳- متحیر، سرگشته.

خادع

(دِ) [ ع. ] (اِفا. ص.)فریبنده، خدعه کننده.