خ صفحه 282

خیکی

(ص نسب.) ۱- منسوب به خیک، در خیک نهاده: پنیر خیکی. ۲- (کن.) شخص بسیار چاق.