خ صفحه 2

خاتر خواه شدن

خاتر خواهی

خاتر خواهی

خاتم

(تَ) [ ع. ] (اِ.)۱ - انگشتری. ۲- مهر، نگین. ج. خواتم. ۳- آخری، آخرین. ۴- اشیایی مثل قاب عکس، جای قلم و مانند آن که بر روی آن با عاج، استخوان، فلز و چوب زینت کاری و نقش و نگار شده باشد.

خاتم انبیاء

خاتم کار

خاتم کاری

(تَ) [ ع - فا. ] (حامص.) شغل و عمل خاتم کار، خاتم بندی.

خاتم کاری کردن

خاتمه