ا صفحه 8

ابتکار

(اِ تِ) [ ع. ] ۱- (مص ل.)نوآوری. ۲- (اِمص.) اختراع.

ابتکار داشتن

ابتکار کردن

ابتکار کردن

ابتکار کردن

ابتکاری

ابتکاری

ابتکاری

ابتیاع

(اِ) [ ع. ] ۱- (مص م.) خریدن. ۲- (اِمص.) خریداری، خرید. ۳- فروش.