ا صفحه 784

ایوتا

ایولله

ایون

ایکس

[ فر. ]x ۱- نام حرف بیست و چهارم الفبای فرانسه. ۲- حرفی که در معادلات ریاضی نشان دهندة مجهول است. ۳- مجازاً عنوانی برای شخص یا چیزی که مشخصاتش معلوم نیست.