ا صفحه 6

ابتدایی

ابتذال

(اِ تِ) [ ع. ] ۱- (مص م.) بسیار به کار بردن چیزی تا اندازه‌ای که از ارزش آن بکاهد. ۲- (اِمص.) بی ارزشی، پستی.

ابتر

(اَ تَ) [ ع. ] (ص.) ۱- دم بریده. ۲- ناقص، ناتمام. ۳- بی فرزند.

ابتسام

(اِ تِ) [ ع. ] ۱- (مص ل.) لبخند زدن، تبسم کردن. ۲- (اِمص.) شکرخند، لبخنده.

ابتشار

(اِ تِ) [ ع. ] (مص.) بشارت یافتن، خشنود شدن.

ابتغاء

(اِ تِ) [ ع. ] ۱- (مص م.) خواستن، طلب کردن. ۲- (مص ل.) سزاوار شدن.

ابتلا

ابتلا

ابتلا