ا صفحه 2

اانتخاب شدن

اب

( اَ) [ ع. ] (اِ.) ۱- پدر، ج. آباء. ۲- کشیش.

اب رنگ

ابا

( ~.) [ ع. ] (اِ.) پدر.

ابا

ابا داشتن

(اِ. تَ) [ ع - فا. ] (مص ل.) امتناع ورزیدن.

ابا کردن

(اِ. کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل.) سرباز زدن، امتناع کردن.

ابابیل

(اَ) [ ع. ] (اِ.)۱ - دسته‌های پراکنده، دسته - دسته، گروه مرغان. ۲- پرستوها، چلچله‌ها.

اباتت

(اِ تَ) [ ع. اباتة ] (مص ل.) = اباته: شب را در جایی گذراندن، شب را در جایی به سر بردن، بیتوته کردن.