ا صفحه 1

اِ

اسم

اَ یا اِ دَ) (اِ.) (گیا.) زالزالک، زعرور.

ائتلاف

ائتلاف شمال

ائتلاف نین المللی

ائمه

(اَ ئِ مِّ) [ ع. ائمة ] (اِ.) جِ امام ؛ پیشوایان، سران. ؛~ اطهار امامان شیعه. ؛~ جماعت پیش نمازان. ؛~ُالاسماء هفت اسم اول خداوند که «اسماء الهی» نامیده می‌شوند و عبارتند از: حی، عالم، مرید، قادر، سمیع، بصیر و متکلم.

اازخارجه آمده

اازمیان بردن

اانتخاب شدن