خابیه

خابیه فارسی
  • به فارسی (یَ یا یِ) [ ع. خابئة ] (اِ.) خم، خنب. فرهنگ معین