خاب

خاب فارسی
  • به فارسی (ص. اِ) بازپس افکنده. فرهنگ معین

سرخاب

فارسی
  • به فارسی (سُ) (اِمر.) ماده‌ای سرخ رنگ که زنان به گونة خود مالند، گلگونه. فرهنگ معین

خابیه

فارسی
  • به فارسی (یَ یا یِ) [ ع. خابئة ] (اِ.) خم، خنب. فرهنگ معین

چرخاب

فارسی
  • به فارسی (چَ) (اِمر.) چرخی که به قوة آب حرکت کند. فرهنگ معین

تلخابه

فارسی

انتخاب

فارسی
  • به فارسی (اِ تِ) [ ع. ] (مص م.) برگزیدن. فرهنگ معین

شاخابه

فارسی
  • به فارسی (بِ یا بَ) (اِمر.) ۱- جوی کوچکی که از رود یا دریا جدا گردد. ۲- خلیج. فرهنگ معین

انتخاب

فارسی

مخابره

فارسی
  • به فارسی (مُ بَ رِ) [ ع. مخابرة ] (مص م.) ۱- خبر دادن و خبر گرفتن. ۲- مکالمه به وسیلة تلفن یا تلگراف. فرهنگ معین