خ

خ فارسی
  • به فارسی (حر.) حرف نهم از الفبای فارسی که در حساب ابجد برابر عدد "۶۰۰" می‌باشد. فرهنگ معین

خم

فارسی

خم

فارسی

پخ

فارسی
  • به فارسی (پَ) (ص.) چیز پهن و صاف که لبة آن گرد باشد و تیزی نداشته باشد. فرهنگ معین

مخ

فارسی
  • به فارسی (~.) (اِ.) ۱- لگام سنگین که بر اسب یا استر سرکش بزنند. ۲- بید (حشره). فرهنگ معین

اخ

فارسی
  • به فارسی (اَ خْ یا اَ خّ) [ ع. ] (اِ.) برادر. ج. اخوان. فرهنگ معین

رخ

فارسی
  • به فارسی (~.) (ص. اِ.) جنگجو، پهلوان. فرهنگ معین

خط

فارسی

خد

فارسی
  • به فارسی (خَ دّ) [ ع. ] (اِ.) چهره، رخسار. ج. خدود. فرهنگ معین