ابانت

ابانت فارسی
  • به فارسی (اِ نَ) [ ع. ابانة ] = ابانه: ۱- (مص م.) آشکار کردن، واضح ساختن. ۲- (مص ل.) پیدا شدن، ظهور. فرهنگ معین

(اِ نَ) [ ع. ابانة ] = ابانه: ۱- (مص م.) آشکار کردن، واضح ساختن. ۲- (مص ل.) پیدا شدن، ظهور.

فارسی