ابام

ابام فارسی
  • به فارسی ( اَ) (اِ.)قرض، دین. وام و اوام نیز گویند. فرهنگ معین

آلاباما

فارسی