اباقا

اباقا فارسی
  • به فارسی ( اِ) [ تر - مغ. ] (اِ.) = آباقا: برادر مهتر یا کهتر پدر. آباقا. فرهنگ معین