اباعد

اباعد فارسی
  • به فارسی (اَ عِ) [ ع. ] (اِ.) جِ ابعد؛ بیگانگان، آنان که نسبت دور دارند. فرهنگ معین

(اَ عَ) [ ع. ] (ص.) ۱- دورتر، بعیدتر. ۲- خویش دور، بیگانه. ۳- خیانت گر، خائن. ۴- خیر، فایده. ج. اباعد.

فارسی