اباض

اباض فارسی
  • به فارسی (اِ.) [ ع. ] (اِ.) ۱- ریسمانی که به وسیلة آن خردة دست شتر بربندند تا دست از زمین برداشته دارد، بند. ۳- نام رگی است در پای. فرهنگ معین